Oferta

Nasze usługi związane z obsługą rachunkową, to m. in.:

 • Opracowanie i wdrożenie zasad rachunkowości jednostki, w tym zakładowego plany kont
 • Rejestracja dowodów księgowych w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości
 • Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
 • Przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych
 • Comiesięczne wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych CIT i VAT
 • Sporządzanie i składanie innych stosownych deklaracji związanych z obowiązkiem wnoszenia opłaty skarbowej bądź opłaty od czynności cywilnoprawnych
 • Obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac (także poufnych)
 • Wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji
 • Przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów zgłoszenia do ubezpieczeń oraz wyrejestrowania ubezpieczeń dla pracowników
 • Przygotowywanie raportów miesięcznych RMUA dla ubezpieczonych
 • Wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie deklaracji miesięcznych
 • Rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych
 • Przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS
 • Przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń
 • Raporty płacowe na zarządu
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Prowadzenie kart urlopowych
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
 • Organizacja badań lekarskich
 • Organizacja szkoleń BHP
 • Przygotowywanie przelewów z tytuły zobowiązań podatkowych